انتوباسیون

انتوباسیون به این عنوان شناخته شده که منجر به یک واکنش اغراق آمیزهمودینامیکی به صورت تپش قلب، افزایش فشارخون و بی نظمی درافراد میشود. در ناپایداری مهره های گردن، انتوباسیون…