موردی از مسمومیت با قرص کافئین و موارد قابل یادگیری