راهنما

داشتن آگاهی از روش جا گذاری و خارج کردن صحیح تیغه های لارنگوسکوپ یکبارمصرف میتواند به واحدهایی که تا کنون از تیغه های یکبارمصرف در لارنگوسکوپی استفاده نکرده اند بسیار کمک کند.
یک نسخه از این راهنما در هر بسته بندی لارنگوسکوپ گلریزان طب قرار داده شده است.

راهنمای استفاده از تیغه لارنگوسکوپ